Menu

Prednáška : Kvantová fyzika a filozofia (Sabadell, Španielsko)

Za veľkej podpory verejnosti nám Ing. Francesc Mir prostredníctvom dvoch prednášok predstavil najnovšiu interpretáciu ľudského vedomia a reality kvantovými fyzikmi.
Prezentácia začala preskúmaním nášho chápania hmoty a reality od 17.storočia. Potom postupne predstavil hlavné myšlienky známych kvantových fyzikov 20.storočia. Upozornil na skutočnosť, že tieto idey priamo nadväzujú na myšlienky predošlých filozofov. Nakoniec vysvetlil dôvody veľmi potrebnej novej paradigmy, ako aj príslušné vízie známych vedcov 21.storočia.
Hore